Zoznam autorizovaných servisov

 

Údržba a servis vozidla v operatívnom leasingu musí byť vykonávaná vždy v autorizovaných servisných strediskách danej značky.

Zoznam autorizovaných servisov, vrátane kontaktov na kontaktné osoby, spolupracujúcich so Sixt Leasing.

 

Postup pri objednaní, odovzdaní a prevzatí vášho vozidla do servisu:

Objednajte sa s dostatočným časovým predstihom (48 hod.) telefonicky u zmluvného partnera, informujte ho o všetkých požadovaných opravách.

Informujte ho o skutočnosti, že sa jedná o vozidlo v správe Sixt Leasing.

Preukážte sa osvedčením o evidencii vozidla (OEV).

Pri pristavení vozidla do opravy vyplnte zákazkový list, v ktorom by mal byť popísaný dohodnutý rozsah opráv, predbežná cena a termín ukončenia opravy.

Pri prevzatí vozidla z opravy skontrolujte, či vami zadané práce boli vykonané v zmysle zadania a v požadovanej kvalite. Prípadné reklamácie ihneď uplatnite v servise.

 

Ďaľšie dôležité informácie:

Servisné náklady za vykonané opravy neplatíte. Faktúry za opravu budú zaslané autorizovaným servisom priamo na Sixt Leasing.

 Vykonávať akékoľvek neautorizované zásahy do vozidla je zakázané.

V prípade závady na tachometri a počítadle kilometrov je o tomto okamžite informovať technické oddelenie Sixt Leasing

 Všetky poškodenia, vrátane tých, které niesú poistnou udalosťou, je nutné ihneď ohlásiť na technické oddelenie Sixt Leasing a nechať odstrániť v autorizovanom servise.

V prípade nutnosti opráv v zahraničí je nutné použiť služby asistenčnej služby. V prípade, že asistenčná služba nie je súčasťou zmlouvy na Vaše vozidlo, je nútné takúto opravu zaplatiť v hotovosti a zajistiť, aby faktúra - daňový doklad za opravu bola vystavená na Sixt Leasing. Ďalej je nutné opravu vopred odsúhlasiť s technickým oddelením Sixt leasing.

V prípadr straty dokladov, kľúčov, EČV, prípadne ďaľších dokumentov k vozidlu, je nutné ihneď informovať technické oddelenie Sixt Leasingu. V prípade poškodenia alebo straty EČV je toto nutné bezodkladne nahlásiť aj na Políciu SR.

Zoznam autorizovaných servisov

 

NÁHRADNÉ VOZIDLO!

V prípade, že máte v zmlouve o operatívnom leasingu dojednané náhradné vozidlo, kontaktujte naše obchodné oddelenie.

 

V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa servisu kontaktujte:


► technické oddelenie, na tel.:

   +421 948 150 910

  

Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať:
0948 219 071
Toto je testovací verze stránek